Samhällsekonomisk nytta av busskörfält Trafikverket

Handlingsplan / Region Stockholm


Inom Region Stockholm inleddes under 2014 arbete med att ta fram en handlingsplan storstad.

I dagens metodik för samhällsekonomisk bedömning saknas vedertagna metoder för kollektivtrafikkörfältsåtgärder
(kollektivtrafikkörfält kallas hädanefter för busskörfält). Ett problem med alla effektberäkningar tycks vara att de kräver
alltför stort förarbete för att ta reda på omfattningen av åtgärden, hur stort trafikarbete som berörs och användarnas reaktion på åtgärden (elasticiteten).
Syftet med projektet är att underlätta genomförandet av översiktliga nytto-kostnadsanalyser av busskörfältsimplementation.
Modellen som beskriver trafiksäkerhet, kapacitet, reshastigheter, värdering och dylikt är anpassade till de styrande dokument som Trafikverket har.
Exempel på detta kan vara ASEK 6.1, VGU, kapacitetsmanual och Effektsamband.

För ytterligare information kontakta Per Strömgren.