Movea har utfört en större studie av effekterna av drift- och underhållsarbeten på kapaciteten.

Studie / Nationell


De nödvändiga justeringarna av det befintliga vägnätet har en inverkan på trafikflödet och orsakar fördröjning för trafikanter.

Detta eftersom kapaciteten minskar för de åtgärdade vägsträckorna i samband med vägarbeten.

Vägarbetsområden har en betydande inverkan på framkomligheten då dessa ofta utgör flaskhalsar som resulterar i köer med fördröjningar som följd. Kunskap om vägens kapacitet vid vägarbetsområdet är därför avgörande för trafikplanerare vid planering av drift och underhållsåtgärder.

Det finns en stor brist på empirisk forskning om effekten av vägarbetsområden på kapaciteten hos motorvägar. Studie fyllde därför en kunskapslucka genom att sammanställa kunskap om kapacitet på motorväg vid vägarbetsområden och de villkor och variabler som påverkar denna förmåga i verkliga situationer.

Studien uppskattade också skillnaden i kapacitet för olika utformningar av vägarbetsområden jämfört med standardsituationen, förklarade skillnader i kapacitet genom att analysera situationsspecifika variabler samt analyserade effekten av externa variabler som påverkar kapaciteten på motorvägar vid olika utformningar av vägarbetsområden.

Resultatet blev en helt ny modell för reduktion av kapacitet pga. DoU-arbeten på motorväg.

För mer information kontakta Per Strömgren.