Säker Energieffektiv fraMkomlighet med optimerade LinjeföringAr (SEMLA)

Rapport / Sverige


På uppdrag av Trafikverket har Movea tagit fram en ny metod samt mjukvara för att optimera energiåtgången vid geometrisk utformning av vägar.

Projekt har genomfört en sammanvägning (optimering) av energiförbrukning, framkomlighet och trafiksäkerhet med avseende på linjeföring.
Projektet har utmynnat i rekommendationer på utformnings- och effektsambandsnivå (VGU och Effektsamband) med avseende på
optimal linjeföring med ingångsparmetrar såsom vägtyp, linjeföring, hastighet, flöde, vägteknik (geologi och energiförbrukning under byggtid).
Dessutom har en ny mjukvara tagits fram för beräkningar av totala energiåtgången för såväl anläggningsmaskiner, material, arbete
(sprängning), drift, underhåll och trafikering under vägens livstid.

För mer information kontakta Per Strömgren